25/03/2020
בשדרוג התוכנה שבוצע ב - 24.3.20 בוצעו, בין השאר, השיפורים הבאים: 1. ניתן להגיש בקשות להתנגדות. 2. אזרחים יכולים להגיש גם בקשה להקטנת חוב, ביטול הליכים ולהגיש מסמכים 3. תיקיות ייעודיות לבקשות בהליכי כינוס. 4. כונס שאינו בא כוח בתיק יכול להגיש בקשות רלבנטיות בתיק . 5. בקשה חדשה לצו מכר פורמאלי

11/05/2020
עם סיום מצב החירום במערכת ההוצאה לפועל, הוחזרה האפשרות להגיש מרחוק את כל סוגי הבקשות שניתן היה להגיש לפני תחילת מצב החירום.

26/05/2020
במסך הכניסה הראשי, קיימת תקלה בבדיקות במרשמים השונים. התקלה בטיפול. לאחר הכניסה כבא כוח, בדיקת המרשמים תקינה.

27/05/2020
לתשומת לב החייבים ובאי כוחם. לאחר הכניסה לתיק, ניתן להפיק דרישות תשלום לפי הסכום שנקבע בצו התשלומים/צו המנהל. דרישות התשלום מופיעות בדואר ישראל ואין צורך להדפיסן.